Марко Радоњић: морамо стално подстицати привредну активност и привлачити инвестиције

marko-radonjic-9-9-2015У условима глобалне економске кризе за већину земаља у развоју са недовољном сопственом акумулацијом капитала привлачење непосредних страних улагања преставља један од основних предуслова привредног развоја. Као феномен савременог економског пословања директне инвестиције доприносе повезивању националних економија и њиховом интегрисању у светске економске процесе.

Ове инвестиције не доносе у земљу домаћина само капитал и девизна средства, већ и менаџерске вештине, техничко особље, технолошко знање, административну организацију и иновације у производима и производним техникама које би овим земљама иначе биле тешко доступне. Због свега наведеног јасно је да би без увоза капитала, предузећа у земљама у развоју отежано реализовала своје развојне циљеве, јер тешко долазе до савремених технологија и неопходног знања за организацију процеса производње.

У том смислу веома је важно да економска политика у Србији, између осталог, буде оријентисана ка привлачењу инвестиција у циљу смањења незапослености, повећања извоза и повећања обима производње. У претходном периоду највећи део директних инвестиција у Србији реализовао се кроз процес приватизације предузећа и банака које прате њихово пословање и кредитирају њихова улагања.

Зато у наредном периоду треба повести рачуна не само о обиму већ и о врсти улагања. Пре свега треба подстицати greenfield и joint venture инвестиције које доносе савремене иновације, модерну технологију и нова искуства у организационим облицима предузећа. Такође, посебну пажњу треба усмерити на стране директне инвестиције које су извозно оријентисане, што значи да је неопходно обезбедити координацију националне спољнотрговинске политике са прецизно дефинисаном стратегијом привлачења ових улагања.

Да би се то постигло треба спроводити јасно дефинисану економску политику која ће подстицати привредну активност и привлачити инвестиције. Поред тога, треба смањити и поједноставити бирократске процедуре и на националном и на локалном нивоу, ограничити утицај монопола, појачати борбу против корупције и створити услове за тржишну конкуренцију на добро регулисаном тржишту које ће пружати једнака права и услове за пословање свим конкурентима. При томе, наравно, треба водити рачуна и о могућим последицама ових улагања која могу довести до претеране зависности од страног капитала, прекомерног искоришћавања домаћих ресурса и до нарушавања националног суверенитета.

Због свега реченог јасно је да национална економска политика Србије и у наредном периоду мора бити оријентисана ка привлачењу инвестиција, при чему подстицај пре свега треба дати пројектима из производног сектора, пројектима из сектора услуга које могу бити предмет међународне трговине и стратешким пројектима из области туризма. Инвестициони пројекти из ових области поред запошљавања нових радника, донеће и трансфер нових знања и технологија и на тај начин допринеће убрзаном привредном развоју Србије.